تهران شیخ بهایی شمال،کوچه معصومی پلاک ۴۱ واحد ۱۲

همایش آموزشی-فنی شیراز 98

همایش آموزش-فنی اشکزر سال 97

همایش آموزشی-فنی شهریار 97

همایش فنی آموزشی دزفول سال 96

همایش فنی-آموزشی شیراز سال 97

همایش استان قدس رضوی سال 95