تهران شیخ بهایی شمال،کوچه معصومی پلاک ۴۱ واحد ۱۲

استان خراسان شمالي شهرستان بجنورد
سال زراعي ٩٩