تهران شیخ بهایی شمال،کوچه معصومی پلاک ۴۱ واحد ۱۲

استان خوزستان شهرستان دزفول
سال زراعي ١٣٩٧