تهران شیخ بهایی شمال،کوچه معصومی پلاک ۴۱ واحد ۱۲

استان خوزستان شهرستان دزفول
سال زراعي ٩٦

مزرعه کدو

دزفول

مشکلات این مزرعه قبل از مصرف ترکیب اینواکتیو، شوری خاک، عدم رشد مناسب گیاه و تاخیر در گلدهی بود.

با مصرف اینواکتیو گیاه وارد مرحله گلدهی شده و با رفع مشکل شوری خاک، تاخیر رشدی گیاه برطرف شد.