استان خراسان شمالي شهرستان بجنورد
سال زراعي ٩٩

پیاز

خراسان، بجنورد

مشکلات این مزرعه تاخیر در رشد، استرس دمایی و ضعف عمومی بوته ها بود. با مصرف  Ino ALG NPK، مشکلات رفع شده وسبب افزایش گلدهی و افزایش کمیت و کیفیت محصول و سبب افزایش جذب عناصر غذایی شد.